म्हाने घणो सुहाणो लागे जी, प्यारो राजस्थान।
रंगीलो राजस्थान, अलबेलो राजस्थान।
म्हाने घणो सुहाणो …………………………।
ऊँचा-ऊँचा टीबा माथे, ऊँटा रो ओषाण।
नागौरी बळद्या दौड़े हे सारा हिन्दुस्थान।
म्हाने घणो सुहाणो ……………………….।
उदयपुर झीलां री नगरी, जैपरियो गणगौर।
भड़कीलो अजमेर अठै है, बांको गढ चित्तौड़।
म्हाने घणो सुहाणो …………………………।
मकराणा को भाटो धोळो, सांभर लूण की खान।
आमेर री शिला देवी, ल्यायो राज मान।
म्हाने घणो सुहाणो …………………………..।
रुणीचा रो वीर रामदेव, जाणे हिन्दुस्थान।

अजमेर के ख्वाजा बाबा, पुष्कर रो स्नान।
म्हाने घणो सुहाणो …………………………।
मीरां रानी महल छोडियो, पन्ना रो बलिदान।
जौहर में ज्वाला बन चमकी, पदमण कर स्नान।
म्हाने घणो सुहाणो …………………………।