RMSA/SSA/RMSA

S.No. विवरण  Dated
01 RMSA निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका
02

Utility certificate for SSA Expenditure

03

Order Regarding SMSA

04

विद्यालय सुविधा अनुदान (SCHOOL FACILITY GRANT)

दिशा निर्देश

05

रमसा वार्षिक अनुदान (SAG) दिशा निर्देश २०१७-१८

06

TLM दिशा निर्देश

07

विद्यालय मरम्मत एवं रख-रखाव अनुदान (SMG) दिशा निर्देश

08

विद्यालय स्वच्छता अनुदान राशि दिशा निर्देश

09 SMSA अंतर्गत कम्पोजिट स्कूल ग्रांट दिशा निर्देश 2018-19
10 SMSA अनुदान 2018-19
S.No. Latest Orders/Circulars Order Dated
11 पुस्तकालय अनुदान दिशा निर्देश
12 CRC GRANT GUIDELINES
13 बालिका दिवस आयोजन दिशा निर्देश
14 ब्लॉक सन्दर्भ केंद्र ग्रांट दिशा निर्देश 2018-19 30-10-2018
15 विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सिविल कार्य प्रपत्र
16 COMPOSITE SCHOOL GRANT GUIDELINE 2018-19
17 TLM_Grant_Guideline
18 Library Grant UC Format
19 कम्पोजिट स्कूल ग्रांट उपयोगिता प्रमाण पत्र
20 स्कूल कम्पोजिट ग्रांट उपयोगिता प्रमाण पत्र Word File
21 स्कूल कम्पोजिट ग्रांट उपयोगिता प्रमाण पत्र Excel File
22 Composite School grant Utility Certificate FORMAT
   
   
   
S.No. Latest Orders/Circulars Order Dated
1 कम्पोजिट स्कूल ग्रांट (CSG) दिशा निर्देश सत्र 2019-20 30-08-2019