वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्
शस्य श्यामलाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमितः द्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम् मातरम ्
वन्दे मातरम्।।