व्ही शैल ओवर कम सम डे (We shall overcome some day)

व्ही शैल ओवर कम, व्ही शैल ओवर कम, व्ही शैल ओवर कम सम डे ।

ओ डीप इन माई हार्ट, आई डू बिलीव,

व्ही शैल ओवर कम सम डे ।।

व्ही विल वॉक हैण्ड इन हैण्ड, व्ही विल वॉक हैण्ड इन हैण्ड,

विल वॉक हैण्ड इन हैण्ड सम डे ।

ओ डीप इन माई हार्ट, आइ डू बिलीव, व्ही विल वॉक हैण्ड इन हैण्ड समडे ।।

व्ही शैल लिव इन पीस, व्ही शैल लिव इन पीस,

व्ही शैल लिव इन पीस सम डे ।

ओ डीप इन माई हार्ट, आई डू बिलीव ।

व्ही शैल लिव इन पीस सम डे ।।

विल मेक अस फ्री, विल मेक अस फ्री,

 दा ट्रुथ विल मेक अस फ्री दा ट्रुथ विल मेक अस फ्री समडे ।।

व्ही आर नोट अफ्रेड, व्ही आर नोट अफ्रेड

दा ट्रुथ विल मेक अस फ्री समडे ।

ओ डीप इन माई हार्ट, आइ डू बिलीव,

व्ही आर नोट अफ्रेड टूडे ।

ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नोट अफ्रेड टूडे ।।

व्ही शैल ओवर कम, व्ही शैल ओवर कम

व्ही शैल ओवर कम सम डे ।

ओ डीप इन माई हार्ट, आई डू बिलीव

व्ही शैल ओवर कम सम डे ।।

व्ही शैल ओवर कम सम डे (We shall overcome some day)