समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

lewg O;fDrxr nq?kZVuk chek ;kstuk

GPA 2018 समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना  के सम्बन्ध में निर्देश

[googlepdf url=”http://www.rajteachers.in/wp-content/uploads/2018/04/GPA-2018.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”300″]

lewg O;fDrxr nq?kZVuk chek ;kstuk  दावा पत्र

[googlepdf url=”https://www.rajteachers.in/wp-content/uploads/2018/07/GPA-Death-Claim-form.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”300″]

lewg O;fDrxr nq?kZVuk chek ;kstuk nkok izi=

¼ e`R;q ds vfrfjDr vU; {kfr;ksa dh n’kk esa chesnkj }kjk Hkjk tk;s½

[googlepdf url=”https://www.rajteachers.in/wp-content/uploads/2018/07/GPA-Claim-Form-Other-Than-DeathGovt.Servant.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”300″]

fo|kFkhZ nq?kZVuk chek ;kstuk nkok izi=

[googlepdf url=”https://www.rajteachers.in/wp-content/uploads/2018/07/Student_GPA_GOVT_CLAIM_FORMs.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”300″]